ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
1. Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на капаро в размер на 30 % от стойността на цената на пътуването при автобусна програма и 50% при самолетна програма, ако не е упоменато друго в програмата.
2. Програмата е неразделна част от договора.
3. Остатъка до пълната сума трябва да внесете не по късно от 14 работни дни преди датата на заминаването при автобусна екскурзия. За самолетни екскурзии – 30 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации.
4. Туроператорът се задължава да предостави всички описани по-горе услуги.
5. Всички щети, нанесени на автобуса, хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол
6. Вашата стая е резервирана от 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително.
7. Ако желаете да направите промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените ще ви бъдат потвърдени до 3 работни дни, при наличие на свободни места.

АНУЛАЦИИ
8. Чл. 89. от ЗТ (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. (2) Когато пътуващият прекрати договора съгласно ал. 1, той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
В случай на отказ от пътуване от страна на клиента по причини, които не са по вина на агенция “Комфорт-ЕС21 ЕООД”, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия, в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:
За автобусни програми:
 • до 50 дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача;
 • от 30 до 21 дни преди датата на тръгване – 30 % от общата сума на пътуването;
 • от 20 до 13 дни преди датата тръгване – 50 % от общата сума на пътуването;
 • от 12 дни преди датата на тръгване – 100 % от сума от общата сума на пътуването;
за Самолетни програми:
 • до 91 дни преди датата на тръгване – без неустойка, освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача.
 • от 90 до 46 дни преди датата на тръгване – 30 % от общата сума на пътуването
 • от 45 до 31 дни преди датата тръгване – 50 % от общата сума на пътуването
 • от 30 дни преди датата на тръгване – 100 % от общата сума на пътуването.
за Хотелски резервации
 • съобразно условията на хотела.
при СПЕЦИАЛНИ пътувания в чужбина и в страната /празници – Великден, Нова Година и др./:
 • депозит - Потребителят внася депозит – 50% в момента на подписването на този договор. б) доплащане – 1 месец преди дата на отпътуването. Анулации: – при отказ от пътуването 1 месец преди датата - 100 % от внесения депозит; - при отказ от пътуването 29 дни преди датата - 100 % от общата стойност.
9. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с потребителя, той губи платените на туроператора суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 8, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил. 10.Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”, покриваща загубите в случай, че са възпрепятствани да пътуват. Също така потребителят със съгласието на туроператора може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми туроператора и получи съгласие от него, и по този начин няма да изгуби внесените суми за заплащане на екскурзията.
11. В случай, че потребителят прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.
12. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете на плащане от страна на потребителя, туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.
13. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена или устна форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
15. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в срок до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или от администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Агенцията. Агенцията уведомява клиента за своя отговор до 30 календарни дни от депозирането на рекламацията.
16. Общите условия уреждат предоставянето на услуги по договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОРА Комфорт-ЕС21 ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Централен, ЕИК: 206558074, удостоверение за регистрация на туроператорска и турагентска дейност номер РК-01-8198, застаховка отговорност на туроператора, сключен с Лев Инс на 16.03.2022 г.
17. При несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок, агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да дължи неустойки.
18. Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора по чл. 88 ал.1, но тази промяна в цената не може да стане по-късно от 20 дни преди датата на пътуване.
19. При значителна промяна в клаузите на договора Клиентът има право да приеме промяната, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява нейното отражение върху цената, или да се откаже от пътуването, като туроператорът е длъжен да уведоми потребителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването ѝ, но не по-късно от 10 дни преди началото на пътуването. Освен в случаите когато има издаден самолетен, фериботен билет. Тогава важат условията на превозвача. Туроператорът му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет,автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на договора.
20. Агенцията не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.
21. Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка.
22. Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя.
23. Туроператорът има право да променя транспортната фирма, осъществяваща пътуването, с оглед броя на записаните туристи по определена програма, без да променя цената, вида и категорията транспортното средство.
24. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
25. При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
26. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
27. “Комфорт-ЕС21 ЕООД” не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.
При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.
28. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
„Комфорт-ЕС21 ЕООД“ не носи отговорност в случай, че местните контрагенти, които предлагат допълнителни екскурзии не могат да ги осъществят изцяло или частично. При неспазване на предварителните условия по допълнителните екскурзии е необходимо туристите да потърсят правата си на място, от представителите на фирмата партньор.
29. Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на тур мениджъра. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контракт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.
30. Туроператорът застрахова задължително всички свои клиенти, пътуващи организирано зад граница с медицинска застраховка. Индивидуалните туристи се застраховат по желание.
31. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя несъществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, когато интересите на ПЪТУВАЩИТЕ налагат това.
32. Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
33. Спорове възникнали между страните ТУРОПЕРАТОР и ПОТРЕБИТЕЛ при изпълнение на настоящия договор се решават по доброволен начин, а при несъгласие съгласно ЗЗД, спора се решава от съда.
34. С подписването на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да препродава туристическата услуга, закупена от ТУРОПЕРАТОРА.
35. Телефони за връзка с Туроператора: в работни дни от 09.00 ч. до 18.00 - Телефон 0888 528 527
36. ПЪТУВАЩИЯТ заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че се е запознал с настоящите Общи условия и ги приема.

ОБХВАТ
Общите условия уреждат предоставянето на услуги по договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОРА Комфорт-ЕС21 ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Централен, ЕИК: 206558074, удостоверение за регистрация на туроператорска и турагентска дейност номер РК - 01-8198, застаховка отговорност на туроператора, сключен с Лев Инс на 16.03.2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
a. „ТУРОПЕРАТОР“ — лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на ПЪТУВАЩИЯ на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква "б", подбуква "дд" от допълнителните разпоредби.
б. „ПЪТУВАЩ“ — лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или което има право да пътува въз основа на такъв договор.
в. “ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА” е посещаване на туристически обекти с екскурзовод.
г. “СВОБОДНО ВРЕМЕ” в туристическата програма е такова време, през което за пътуващите не се предвижда програма, не се обслужват от екскурзовод и няма организирани мероприятия.
д. „ЕКСКУРЗИЯ“ в туристическата програма е последователно посещаване на едно или различни населени места с или без нощувки в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел познавателен туризъм и с обслужване от екскурзовод.
e. „ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ“ е началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.
ж. "НЕПРЕОДОЛИМИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез своите туристически агенти предоставя стандартен формуляр за предоставяне на информация и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма.
ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по т.3 до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата.
Ако пътуването по офертата е обвързано с набиране на минимален брой участници, посочен в нея, ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПЪТУВАЩИЯ в определения в нея срок, когато този брой не е набран, поради което договорът за туристически пакет ще бъде прекратен.
ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя преддоговорната информация, като уведоми ПЪТУВАЩИЯ по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Закона за туризма може да се променя по изрично писмено споразумение между страните.

РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Резервацията представлява писмено заявление на ПЪТУВАЩИЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на туристическите му агенти
• заявка по телефон или е-mail на адрес: plovdiv@komforts.com
След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПЪТУВАЩИЯТ получава екземпляр от подписания между двете страни договор.
Преди сключването на договора за туристически пакет:
а. ПЪТУВАЩИЯТ е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от ПЪТУВАЩ с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
б. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ПЪТУВАЩИЯ не се включват в договора.
В договора се включват:
 • основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването - настаняване, хранене и транспортиране;
и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПЪТУВАЩ, и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и познавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и използвани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПЪТУВАЩИЯ на място или предварително.
В цената на пътуването не са включени следните разходи: курортна такса, градска такса, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
Ако не е посочено друго в договора за организирано туристическо пътуване, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето и начините за настаняване, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
a. BB – нощувка с включена закуска
b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
d. All - пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване
e. RB - редовно легло
f. EB - допълнително легло (разтегателно легло, диван, фотьойл и др.)
ПЪТУВАЩИЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител в срок от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет за действителните разходи по прехвърлянето.
ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ
Обявените цени са в лева или упоменатата валута в програмата
Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в съответната оферта.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
В срок от 2 работни дни от подписването на договора за организирано туристическо пътуване ПЪТУВАЩИЯТ заплаща първоначална вноска в размер, посочен в договора.
Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срок до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго.
Плащането може да се извърши в брой в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, оторизираните му туристически агенти, с кредитна или дебитна карта или по банков път на посочени сметки в лева.
При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.
При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ (касов бон или платежно нареждане).

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО
При пътуване извън България ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на завръщане и медицинска застраховка за периода на пътуването.
б. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.
в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.
г. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и НЕ дължи такса на ПЪТУВАЩИЯ за непроведеното пътуване.
За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПЪТУВАЩИЯ, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
При поискване от страна на ПЪТУВАЩИЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на ПЪТУВАЩИЯ;
ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги, описани в Договора.
ПЪТУВАЩИЯ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването, в законово разрешени срокове.
ПЪТУВАЩИЯ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
При организирани групови пътувания ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.
ПЪТУВАЩИЯ е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава (включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане).
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПЪТУВАЩИЯ и описани по-горе.
а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за основни и допълнителни услуги, които ПЪТУВАЩИЯ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.
б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, които ПЪТУВАЩИЯ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПЪТУВАЩИЯ своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.
Телефон за спешна връзка в извънработно време се предоставя от туроператора преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент.

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ
ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ПЪТУВАЩИЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за почиващ, настанен на редовно легло в двойна стая (ако не е упоменато друго).
б. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
в. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най-вече от деца.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
б. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че ПЪТУВАЩИЯТ има право на намаление на цената.
В договора за туристически пакет e посочен начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.
Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени във:
а. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
б. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или
в. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПЪТУВАЩИЯ И ТАКСА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 89. от ЗТ (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Когато пътуващият прекрати договора съгласно ал. 1, той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
(3) В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.
(4) Когато в договора за туристически пакет не са посочени такси за прекратяване на договора, размерът на таксата за прекратяване съответства на цената на туристическия пакет, от която се приспадат икономиите на разходи и приходите от алтернативно извършване на туристическите услуги. По искане на пътуващия туроператорът представя обосновка за размера на таксите за прекратяване на договора.
(5) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
(6) При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно ал. 5 пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
(7) Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
2. туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(8) Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми по ал. 6 и 7, а при прекратяване на договора за туристически пакет възстановява всички плащания, направени за пакета от пътуващия или от негово име, след приспадане на съответните разходи по ал. 2 за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защита на личните данни
С подписване на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира своето изрично съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат използвани за нуждите за осъществяване на резервираните и платени от него туристически продукти и услуги.
ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат съхранявани и използвани, според изискванията на Закона за защита на личните данните и информацията, подадена от ТУРОПЕРАТОРА в Комисията за защита на личните данни.
ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по този Договор, ще бъдат използвани само и единствено по предназначение - в процеса на осъществяване на резервираните и платени от него туристически продукти и услуги